ಮುಚ್ಚಿ

ಸೌರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯೋಜನೆ

ದಿನಾಂಕ : 01/04/2015 - 01/04/2015 | ವಲಯ: ಕೃಷಿ

ಸೌರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ರೂ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯುಲ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೆಚ್ಚ.

ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂತ ಪಂಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಲೆ / ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ -18 ರಂತೆ ಪ್ರಗತಿ
1 ಮೊದಲ ಹಂತ 1009 4.66 11 971
2 2 ನೇ ಹಂತ 1530 3.74 48 291
3 3 ನೇ ಹಂತ 901 4.99
4 4 ನೇ ಹಂತ 1266 ​3.29 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕಿದೆ
​ಒಟ್ಟು​​ 4706 87.22 1262

 

ಮಾರ್ಚ್ -18, 971 ರಂತೆ ಹಂತ-1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸೌರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 191 ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿರುವ ವಿವರಗಳು:

 

​ಕ್ರಮ . ಸಂಖ್ಯೆ ​ಕಂಪನಿ ​ಮಂಜೂರು ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು
​1 ಬೆಸ್ಕಾಂ ​234 ​224
​2 ಚೆಸ್ಕಾಂ ​150 ​131
​3 ಜೆಸ್ಕಾಂ ​200 ​198
​4 ಹೆಸ್ಕಾಂ ​425 ​418
​5 ಮೆಸ್ಕಾಂ ​0 ​0
​ಒಟ್ಟು ​1009 ​971

ಮಾರ್ಚ್ -18 ರಂತೆ ಹಂತ -2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 291 ಯಾವುದೇ ಸೌರ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ 99 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿರುವ ವಿವರಗಳು:

ಕ್ರಮ . ಸಂಖ್ಯೆ ​ಕಂಪನಿ ​ಮಂಜೂರು ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು
​1 ​ಬೆಸ್ಕಾಂ ​410 ​71
​2 ​​ಚೆಸ್ಕಾಂ ​350 ​52
​3 ​ಜೆಸ್ಕಾಂ 320 ​63
​4 ​ಹೆಸ್ಕಾಂ ​450 ​105
​5 ​ಮೆಸ್ಕಾಂ ​0 ​0
​ಒಟ್ಟು ​1530 ​291

ಫಲಾನುಭವಿ:

ರೈತರಿಗೆ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ತಡೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ರೈತರಿಗೆ