ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

 • ಪ್ರದೇಶ: 10597 sq km
 • ಜನಸಂಖ್ಯೆ: 2678980
 • ಸಾಕ್ಷರತೆ ದರ: 75:14%
 • ಬ್ಲಾಕ್: 10
 • ಹಳ್ಳಿಗಳು: 2715
 • ಪುರಸಭೆ: 4
 • ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ:42
 • ಭಾಷೆಗಳು: 5
DC MAM
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ.

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 • ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ - 155300
 • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1098
 • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ - 1091
 • ಅಪರಾಧ ತಡೆಯುವದು - 1090
 • ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಆಯುಕ್ತರು - 1070
 • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ -102,108