ಮುಚ್ಚಿ

ನೇಮಕಾತಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ (3) – 2018

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ತುಮಕೂರು, ಆನ್ಲೈನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.

30/08/2018 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (570 KB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ

24/07/2018 ರಂದು 1: 5 ದೃಢೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ

30/05/2018 30/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (8 MB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕ

1: 5 ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನಾಂಕ

30/05/2018 30/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (410 KB)
ಆರ್ಕೈವ್