ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B)

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B) 12/03/2021 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ - 4(1)(B) ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ತಿಪಟೂರು ನೋಟ (4 MB)