ಮುಚ್ಚಿ

ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿವಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

tashil_tmk

Taluk office Tumakuru Taluk Tumakuru

ಇಮೇಲ್ : talukoffice[dot]tumkur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : Tahsildar
ದೂರವಾಣಿ : 9845352081