ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ವಿದ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ. ಕೆ, ಐ.ಎ.ಎಸ್

vidyakumari K

Zilla Panchayath Tumkur

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_tmk[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : Chief Executive Officer
ದೂರವಾಣಿ : 9480877000
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08162272898