ಮುಚ್ಚಿ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

Publish: 07/09/2019

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎಕ್ಸ್ಇ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಾಚಾ/ನೇಮಕಾತಿ/97/2011-2012 ದಿನಾಂಕ : 21/07/2017