ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹೊಸದಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

 

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in

ಸ್ಥಳ : ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ತುಮಕೂರು