ಮುಚ್ಚಿ

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ ಜಿಲ್ಲೆ) ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ನಾಗರಿಕರು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಅವರು ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಡಿಪ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ ಜಿಲ್ಲೆ) ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ನಾಗರಿಕರು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಅವರು ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಡಿಪ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಅವರ ಸೇವೆಯ ವಿನಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ,ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು

ಭೇಟಿ: http://sevasindhu.karnataka.gov.in/

ಸ್ಥಳ : ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ತುಮಕೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 572101