ಮುಚ್ಚಿ

ರೇಷನ್ ನಿರಾಕರಣೆಯ ನೋಂದಣಿ

ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

 

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in

ಸ್ಥಳ : ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ತುಮಕೂರು