ಮುಚ್ಚಿ

ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿನಂತಿ ಸ್ಥಿತಿ

ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿನಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in

ಸ್ಥಳ : ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ತುಮಕೂರು