ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ- ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು-ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572105

ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ – ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯ

ಶ್ರೀನಗರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವೊಡಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572104

ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-ತುಮಕೂರು

ಗುಮ್ಮಿ ಚೌಕ್, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 18, ತುಮಕೂರು, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572101

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ – ತುಮಕೂರು

ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯಪ್ಪ ಆರ್ಡಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 18, ತುಮಕೂರು, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572101

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ- ತುಮಕೂರು

ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿಎಸ್ಐ ಲೇಔಟ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572102

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ -ತುಮಕೂರು

ಸಿಎಸ್ಐ ಲೇಔಟ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572102
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.ksed.kar.nic.in/