ಮುಚ್ಚಿ

ಶಾಲೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ- ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು-ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572105

ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ-ತುಮಕೂರು

ಗುಮ್ಮಿ ಚೌಕ್, ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 18, ತುಮಕೂರು, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572101

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ -ತುಮಕೂರು

ಸಿಎಸ್ಐ ಲೇಔಟ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572102

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.ksed.kar.nic.in/