ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಕುಣಿಗಲ್ , ಕರ್ನಾಟಕ - 572130
ಇಮೇಲ್ : eeekunigaldvn[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448998014

ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಿಪಟೂರು ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಬಿಎಚ್ ರೋಡ್, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಮಾವಿನಥೋಪು, ತಿಪಟೂರು , ಕರ್ನಾಟಕ - 572201
ಇಮೇಲ್ : eetprdvn[dot]work[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448279017

ಬೆಸ್ಕಾಂ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಸಿದಗಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572101
ಇಮೇಲ್ : Setmkrcircle[dot]work[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448279006
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://bescom.org/en/csd-1-sub-division/

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಮಧುಗಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ
ಇಮೇಲ್ : eemdgdvn[dot]work[at]gmail[dot]com