ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಾವಗಡ

ದೂರವಾಣಿ : 9448279057
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.pavagadatown.mrc.gov.in/
Pincode: 561202

ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಸಿರಾ

ದೂರವಾಣಿ : 08135-277324
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.siracity.mrc.gov.in/
Pincode: 572137

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊರಟಗೆರೆ

ದೂರವಾಣಿ : 9448279058
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.koratageretown.mrc.gov.in/
Pincode: 572129

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಕುಣಿಗಲ್ , ಕರ್ನಾಟಕ - 572130

ದೂರವಾಣಿ : 9448998014
Pincode: 572130

ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಿಪಟೂರು ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಬಿಎಚ್ ರೋಡ್, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಮಾವಿನಥೋಪು, ತಿಪಟೂರು , ಕರ್ನಾಟಕ - 572201

ದೂರವಾಣಿ : 9448279050
Pincode: 572201

ಬೆಸ್ಕಾಂ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಸಿದಗಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572101

ದೂರವಾಣಿ : 1912
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://bescom.org/en/csd-1-sub-division/
Pincode: 572101

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಮಧುಗಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

ದೂರವಾಣಿ : 9448279053
Pincode: 572132