ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಕುಣಿಗಲ್ , ಕರ್ನಾಟಕ - 572130

ಇಮೇಲ್ : eeekunigaldvn[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448998014

ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಿಪಟೂರು ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಬಿಎಚ್ ರೋಡ್, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ಮಾವಿನಥೋಪು, ತಿಪಟೂರು , ಕರ್ನಾಟಕ - 572201

ಇಮೇಲ್ : eetprdvn[dot]work[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448279050
Pincode: 572201

ಬೆಸ್ಕಾಂ ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಸಿದಗಂಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572101

ಇಮೇಲ್ : Setmkrcircle[dot]work[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448279006
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://bescom.org/en/csd-1-sub-division/

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಮಧುಗಿರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : eemdgdvn[dot]work[at]gmail[dot]com