ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಮಧುಗಿರಿ

ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 572132
ದೂರವಾಣಿ : 08137-282328
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.madhugiritown.mrc.gov.in/

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕುಣಿಗಲ್

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಕುಣಿಗಲ್ , ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 572130
ದೂರವಾಣಿ : 08132220225
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kunigaltown.mrc.gov.in/

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ನೆಹರು ಸರ್ಕಲ್, ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 572214
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.chikkanayakanahallitown.mrc.gov.in/

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಾವಗಡ

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಕೋಟ್ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಪಾವಗಡ , ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 561202
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.pavagadatown.mrc.gov.in/

ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್

ಟೌನ್ಹಾಲ್, ಮಹಾವೀರ್ ಖಾಲಿ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572102
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.tumkurcity.mrc.gov.in/

ನಗರ ಪುರಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಿರಾ

ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಮೇಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿರಾ, ಕರ್ನಾಟಕ - 572137
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.siracity.mrc.gov.in/

ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಟಿಪ್ಟೂರ್

ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಟಿಪ್ತೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 572201
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.tipturcity.mrc.gov.in/

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊರಟಗೆರೆ

ಕೊರಟಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಿನ್: 572129
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.koratageretown.mrc.gov.in/

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಬ್ಬಿ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಬ್ಬಿ, ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ, ಗುಬ್ಬಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ -572216
ದೂರವಾಣಿ : 08131-22224
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.gubbitown.mrc.gov.in/

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ತುರುವೇಕೆರೆ

ಟೌನ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಬಿಎಸ್ ರಸ್ತೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ , ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 571401
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.turuvekeretown.mrc.gov.in/