ಮುಚ್ಚಿ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಮಧುಗಿರಿ

ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 572132

ದೂರವಾಣಿ : 08137-282328
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.madhugiritown.mrc.gov.in/

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕುಣಿಗಲ್

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಕುಣಿಗಲ್ , ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 572130

ದೂರವಾಣಿ : 08132220225
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kunigaltown.mrc.gov.in/

ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಟಿಪ್ಟೂರ್

ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಟಿಪ್ತೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 572201

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.tipturcity.mrc.gov.in/

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊರಟಗೆರೆ

ಕೊರಟಗೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಿನ್: 572129

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.koratageretown.mrc.gov.in/