ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಿನಥೋಪು, ಟಿಪ್ಟೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 572201

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್

ವಿಶ್ವಾವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕರಿಯಾಲಯ B.H ರೋಡ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572103

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://tumkuruniversity.ac.in/index.php/university-college-of-arts/

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್

ಬಿ. ಎಚ್. ರೋಡ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572103

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://tumkuruniversity.ac.in/index.php?/univ_science_college

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

ಸಿಎಸ್ಐ ಲೇಔಟ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572102

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬ್ಬಿ

ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572216