ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಮಾವಿನಥೋಪು, ಟಿಪ್ಟೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 572201

ಮಧುಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

ಪಾವಗಡ ರಸ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572132 ಬಿಹೈಂಡ್

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್

ವಿಶ್ವಾವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕರಿಯಾಲಯ B.H ರೋಡ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572103
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://tumkuruniversity.ac.in/index.php/university-college-of-arts/

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್

ಬಿ. ಎಚ್. ರೋಡ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572103
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://tumkuruniversity.ac.in/index.php?/univ_science_college

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್

ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ತುಮಕೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572103

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು

ಸಿಎಸ್ಐ ಲೇಔಟ್, ತುಮಕುರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572102

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಗುಬ್ಬಿ

ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 572216