ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19

29/10/2018 ರಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

30/05/2018 31/01/2019 ನೋಟ (3 MB)