ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19: ದಿನಾಂಕ 25/02/2019 ರಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19: ದಿನಾಂಕ 25/02/2019 ರಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19: ದಿನಾಂಕ 25/02/2019 ರಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ

ದಿನಾಂಕ 25/02/2019 ರಂದು ,ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯುವ ಬಗೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

30/05/2018 28/02/2019 ನೋಟ (212 KB)