ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19, ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19, ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 2018-19, ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

08/01/2019 ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

30/05/2018 28/02/2019 ನೋಟ (3 MB)