ಮುಚ್ಚಿ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ – ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎಕ್ಸ್ಇ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ವಾಚಾ/ನೇಮಕಾತಿ/97/2011-2012 ದಿನಾಂಕ : 21/07/2017

21/07/2017 31/10/2019 ನೋಟ (666 KB)