ಮುಚ್ಚಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೆಡಿಗೇಶಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿಭಾಗ 11(1) ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೆಡಿಗೇಶಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿಭಾಗ 11(1) ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೆಡಿಗೇಶಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ವೀರಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ವಿಭಾಗ 11(1) ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು 07/12/2021 ನೋಟ (1 MB)