ಮುಚ್ಚಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆರೆಳೆಕೆರೆ, ಹಿಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಣಬನಹಳ್ಳಿ, ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ ೧೯ (೧) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆರೆಳೆಕೆರೆ, ಹಿಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಣಬನಹಳ್ಳಿ, ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ ೧೯ (೧) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆರೆಳೆಕೆರೆ, ಹಿಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಣಬನಹಳ್ಳಿ, ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ ೧೯ (೧) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 21/10/2022 ನೋಟ (4 MB)