ಮುಚ್ಚಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಣ್ಣಮೆಡಿ, ಕಣಿವೇನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಳೆಕುಂಟೆ, ವಿರೂಪಸಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ ೧೧ (೧) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಣ್ಣಮೆಡಿ, ಕಣಿವೇನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಳೆಕುಂಟೆ, ವಿರೂಪಸಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ ೧೧ (೧) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಣ್ಣಮೆಡಿ, ಕಣಿವೇನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಳೆಕುಂಟೆ, ವಿರೂಪಸಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ ೧೧ (೧) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 21/10/2022 ನೋಟ (3 MB)