ಮುಚ್ಚಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಕಲಂ 11 (1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಲಾಲಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡ), ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡ್ಲಾಪುರ, ಕಂಚಾಘಟ್ಟ, ಮಾಧಿಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಪಾಳ್ಯ, ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ) ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿನಕವಜ್ರ, ಗುರುವಡೇರಹಳ್ಳಿ,) ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ, ಮುಸುವಿನಕಲ್ಲು, ಮುಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾಡಿ, ಪೆಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು (ಕಲ್ಸಟಿಗುಂಟೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ 11 (1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಕಲಂ 11 (1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಲಾಲಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡ), ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡ್ಲಾಪುರ, ಕಂಚಾಘಟ್ಟ, ಮಾಧಿಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಪಾಳ್ಯ, ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ) ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿನಕವಜ್ರ, ಗುರುವಡೇರಹಳ್ಳಿ,) ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ, ಮುಸುವಿನಕಲ್ಲು, ಮುಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾಡಿ, ಪೆಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು (ಕಲ್ಸಟಿಗುಂಟೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ 11 (1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಕಲಂ 11 (1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಲಾಲಹಳ್ಳಿ, ಪಾವಗಡ), ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡ್ಲಾಪುರ, ಕಂಚಾಘಟ್ಟ, ಮಾಧಿಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಪಾಳ್ಯ, ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ) ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಚಿನಕವಜ್ರ, ಗುರುವಡೇರಹಳ್ಳಿ,) ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ, ಮುಸುವಿನಕಲ್ಲು, ಮುಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾಡಿ, ಪೆಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು (ಕಲ್ಸಟಿಗುಂಟೆ, ಅಪ್ಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ 11 (1) ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ. 04/08/2021 ನೋಟ (3 MB)