ಮುಚ್ಚಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಂತ 2 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 11(1) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು(ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿವನಪುರ, ಮಷಾಣಪುರ, ಕಲ್ಲನಪಾಳ್ಯ, ಬುರುಡಗಟ್ಟ, ಕುರಿಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪನ ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ವಸಂತನರಸಾಪುರ, ಗಂಗನಾಳ, ಸಿ ಟಿ ಕೆರೆ, ಸೋಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕರೀಕೆರೆ, ದೇವಲಾಪುರ, ಮಾವುಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು, ತುಳಸೀಪುರ, ತಿರುಮಲಪಾಳ್ಯ, ಓಬಳಾಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಅಹೋಬಲ ಅಗ್ರಹಾರ, ಹಿರೇಕೊಡತಾಕಲ್, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ನೀಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಪಾಲನಹಳ್ಳಿ, ಶಿದ್ದಾಪುರ, ತಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಪಾಲನಹಳ್ಳಿ)

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಂತ 2 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 11(1) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು(ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿವನಪುರ, ಮಷಾಣಪುರ, ಕಲ್ಲನಪಾಳ್ಯ, ಬುರುಡಗಟ್ಟ, ಕುರಿಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪನ ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ವಸಂತನರಸಾಪುರ, ಗಂಗನಾಳ, ಸಿ ಟಿ ಕೆರೆ, ಸೋಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕರೀಕೆರೆ, ದೇವಲಾಪುರ, ಮಾವುಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು, ತುಳಸೀಪುರ, ತಿರುಮಲಪಾಳ್ಯ, ಓಬಳಾಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಅಹೋಬಲ ಅಗ್ರಹಾರ, ಹಿರೇಕೊಡತಾಕಲ್, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ನೀಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಪಾಲನಹಳ್ಳಿ, ಶಿದ್ದಾಪುರ, ತಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಪಾಲನಹಳ್ಳಿ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಂತ 2 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 11(1) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು(ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿವನಪುರ, ಮಷಾಣಪುರ, ಕಲ್ಲನಪಾಳ್ಯ, ಬುರುಡಗಟ್ಟ, ಕುರಿಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪನ ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ವಸಂತನರಸಾಪುರ, ಗಂಗನಾಳ, ಸಿ ಟಿ ಕೆರೆ, ಸೋಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕರೀಕೆರೆ, ದೇವಲಾಪುರ, ಮಾವುಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು, ತುಳಸೀಪುರ, ತಿರುಮಲಪಾಳ್ಯ, ಓಬಳಾಪುರ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಅಹೋಬಲ ಅಗ್ರಹಾರ, ಹಿರೇಕೊಡತಾಕಲ್, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, ನೀಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಪಾಲನಹಳ್ಳಿ, ಶಿದ್ದಾಪುರ, ತಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಪಾಲನಹಳ್ಳಿ) 28/08/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (4 MB)