ಮುಚ್ಚಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಂತ 1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 11(1) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು(ಸಣಬನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಅಂತಾಪುರ, ತಾಳೆಕೊಪ್ಪ, ವೀರಾಪುರ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ, ಏನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಳೆಕೆರೆ, ಹಿಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ, ಹೊಸಕೆರೆ, ವರ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಯರೆಕಾವಲ್, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ)

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಂತ 1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 11(1) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು(ಸಣಬನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಅಂತಾಪುರ, ತಾಳೆಕೊಪ್ಪ, ವೀರಾಪುರ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ, ಏನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಳೆಕೆರೆ, ಹಿಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ, ಹೊಸಕೆರೆ, ವರ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಯರೆಕಾವಲ್, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಹಂತ 1 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಲಂ 11(1) ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು(ಸಣಬನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಅಂತಾಪುರ, ತಾಳೆಕೊಪ್ಪ, ವೀರಾಪುರ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ, ಏನ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಳೆಕೆರೆ, ಹಿಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಡನಹಳ್ಳಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ, ಹೊಸಕೆರೆ, ವರ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಪಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದೇನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಯರೆಕಾವಲ್, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ) 28/08/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (3 MB)