ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2019 - ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2019 - ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಸಿರಾ 2 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಸಿರಾ 1 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ತಿಪಟೂರು 2 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ತಿಪಟೂರು 1 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(9 MB)
ಕುಣಿಗಲ್1 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಪಾವಗಡ 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)
ತುರುವೇಕೆರೆ 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)