ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

 

 

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಮಧುಗಿರಿ

ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 572132

ದೂರವಾಣಿ : 08137-282328
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.madhugiritown.mrc.gov.in/

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕುಣಿಗಲ್

ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಕುಣಿಗಲ್ , ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ - 572130

ದೂರವಾಣಿ : 08132220225
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kunigaltown.mrc.gov.in/

ಟೌನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಾವಗಡ

ದೂರವಾಣಿ : 9448279057
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.pavagadatown.mrc.gov.in/
Pincode: 561202

ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಸಿರಾ

ದೂರವಾಣಿ : 08135-277324
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.siracity.mrc.gov.in/
Pincode: 572137

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊರಟಗೆರೆ

ದೂರವಾಣಿ : 9448279058
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.koratageretown.mrc.gov.in/
Pincode: 572129

ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕುಣಿಗಲ್ ವಿಭಾಗ ಆಫೀಸ್

ಕುಣಿಗಲ್ , ಕರ್ನಾಟಕ - 572130

ದೂರವಾಣಿ : 9448998014
Pincode: 572130