ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ತುರ್ತು / ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ / ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ತುರ್ತು ಪ್ರಕಾರ

100

ಪೊಲೀಸ್

102

ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್

101

ಬೆಂಕಿ

108

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

181

ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ

1097

ಏಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್

1098

ಮಕ್ಕಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಹಾಟ್ಲೈನ್