ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 16/08/2018