ಮುಚ್ಚಿ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರಿಂಗಿಂಗ್:

ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಯಿದೆ 2005 ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು- ಆರ್ಟಿಐ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಅನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಪಿಐಒಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ತ್ವರಿತ ಶೋಧದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಆರ್ಟಿಐ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ / ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಉದ್ದೇಶ:

ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಾಗರಿಕನು ಆಡಳಿತದ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಜಾಗರಣೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಲು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

Filter Form category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(A)-4(1)(B) 14/02/2024 ರೇಷ್ಮೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ -572105. ನೋಟ (4 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B) 30/10/2023 ಎಸಿ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ತುಮಕೂರು ನೋಟ (5 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B) 26/10/2023 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B) ಸಿಡಿಪಿಒ ಸಿ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ ನೋಟ (1 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(A) 26/10/2023 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(A) ಸಿಡಿಪಿಒ ಸಿ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ ನೋಟ (2 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(a) 4(b) 19/05/2023 ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಕಛೇರಿ ತುಮಕೂರು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ತುಮಕೂರು ನೋಟ (3 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B) 24/04/2023 ಎಸಿ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ತುಮಕೂರು ನೋಟ (2 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B) 30/07/2022 ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ, ಕುಣಿಗಲ್ ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ ,ಕುಣಿಗಲ್ ನೋಟ (3 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 4(1)(A) 30/07/2022 ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ, ಕುಣಿಗಲ್ ಬಿಳಿದೇವಾಲಯ ,ಕುಣಿಗಲ್ ನೋಟ (739 KB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B) 27/07/2022 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ – 4(1)(B) ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ತುಮಕೂರು ನೋಟ (6 MB)
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 4(1)(A) ಮತ್ತು 4(1)(B) 01/07/2022 ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ತುಮಕೂರು ನೋಟ (2 MB)