ಮುಚ್ಚಿ

ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ತುಮಕೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹತ್ತು ಶಾಸನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು

128

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

129

ತಿಪಟೂರು

130

ತುರುವೇಕೆರೆ

131

ಕುಣಿಗಲ್

132

ತುಮಕೂರು ನಗರ

133

ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

134

ಕೊರಟಗೆರೆ

135

ಗುಬ್ಬಿ

136

ಸಿರಾ

137

ಪಾವಗಡ

138

ಮಧುಗಿರಿ

ತುಮಕೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಂಟು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು
128 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
129 ತಿಪಟೂರು
130 ತುರುವೇಕೆರೆ
132 ತುಮಕೂರು ನಗರ
133 ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
134 ಕೊರಟಗೆರೆ
135 ಗುಬ್ಬಿ
138 ಮಧುಗಿರಿ