ಮುಚ್ಚಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು dctumkur-ka[at]nic[dot]in ನ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಒಳಾಂಶ, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು:

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು -572101
ಇಮೇಲ್ :dctumkur-ka[at]nic[dot]in
ದೂರವಾಣಿ :0816-2272480

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ತುಮಕೂರು -572101
ಇಮೇಲ್ :kartum[at]nic[dot]in