ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2016-17 18/03/2018 ನೋಟ (1 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (1 MB)
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ನೋಟ 2009-10 18/03/2009 ನೋಟ (7 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (7 MB)