ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು(ಕುರಿಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪನ ದೊಡ್ಡೇರಿ,ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ, ಗಂಗನಾಳ) ೧೧(೧) ಅಧಿಸೂಚನೆ 26/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)
ಸಿರಾ 2 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಸಿರಾ 1 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ತಿಪಟೂರು 2 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ತಿಪಟೂರು 1 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(9 MB)
ಕುಣಿಗಲ್1 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ಪಾವಗಡ 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(7 MB)
ತುರುವೇಕೆರೆ 07/01/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ-2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ-2019 ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ