ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

2011 ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ಮಂಡಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 64.

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗುರುತು ಮೌಲ್ಯ
ಪ್ರದೇಶ 48.60 km2 (18.76 sq mi)
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 331
ಹೋಬಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 50
VA ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 560
ನಾಡಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 40
ನಗರ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ  4
ಪಟ್ಟಣದ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಖ್ಯೆ  3
ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2715