ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣೆ – ೨೦೨೪

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ – ೨೦೨೪ 
Voter
  • image
  • election
  • election
  • election

 ಇಸಿಐ ಐಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು

 

ಸಿವಿಜಿಲ್

cvigil

ಎನ್ಕೋರ್

Nodal

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

suvidha

ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

Booth

ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ

image

ಕೆವೈಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

IMAGE