ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ – ೨೦೨೩

election_kbanner
 • image

  ೭೪ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ - ೨೦೨೩

 • image

  ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ.

 • image

  ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ - ೨೦೨೩

 • image

  ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ - ೨೦೨೩

 • image

  ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ - ೨೦೨೩

 • ಡಿಸಿ

  ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ - ೨೦೨೩

ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಹಾಡು

13 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಸಂದೇಶ

ಮುಂಬರುವ ಘಟನೆಗಳು.

.

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ

 

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ

 

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ

 

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ

 

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ

 

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ಚುನಾವಣೆ ೨೦೨೩

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ

 

image