ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳು

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ಸ್

ಹೆಸರು ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್  ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 08133  572214
ತಿಪಟೂರು 08134 572201
ತುರುವೇಕೆರೆ 08139 572221
ಕುಣಿಗಲ್ 08132 572130
ತುಮಕೂರು 0816 572101
ಕೊರಟಗೆರೆ 08138 572127
ಸಿರಾ 08135 572137
ಪಾವಗಡ 08136 561202
ಮಧುಗಿರಿ 08137 572175
ಗುಬ್ಬಿ 08131 572116