ಮುಚ್ಚಿ

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆ – 2021

 

ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ
 ನೋಟ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 ನೋಟ/ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ಗಳು

ದಿನಾಂಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
16-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
17-Nov-2021 R RAJENDRA
18-Nov-2021 ಶೂನ್ಯ
19-Nov-2021 M S VIJAY PRAKASH
20-Nov-2021 PRAKASH R A
23-Nov-2021

1. R RAJENDRA

2. GAJENDRA KUMAR K S

3. LOKESH N

4. ANIL KUMAR R

5. LOKESH N

6. ANIL KUMAR R

7. R JAYARAMAIAH

 

ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – 2021

Sl No.

ತಾಲೂಕು ಹೆಸರು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
1 ಸಿಎನ್ ಹಳ್ಳಿ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

2 ಗುಬ್ಬಿ

ಗುಬ್ಬಿ

3 ಕೊರಟಗೆರೆ

ಕೊರಟಗೆರೆ

4 ಕುಣಿಗಲ್

ಕುಣಿಗಲ್

5 ಮಧುಗಿರಿ

ಮಧುಗಿರಿ

6 ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ
7 ಸಿರಾ

ಸಿರಾ_220_240

ಸಿರಾ_240_263

8 ತಿಪಟೂರು ತಿಪಟೂರು
9 ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು_121-140

ತುಮಕೂರು_141_161

10 ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ
11 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಯು.ಎಲ್.ಬಿ)

ಸಿ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ ಯು.ಎಲ್.ಬಿ

ಗುಬ್ಬಿ ಯು.ಎಲ್.ಬಿ ,

 ಹುಳಿಯಾರ್ ಯು.ಎಲ್.ಬಿ

ಕೊರಟಗೆರೆ ಯು.ಎಲ್.ಬಿ ,

ಕುಣಿಗಲ್ ಯು.ಎಲ್.ಬಿ

ಮಧುಗಿರಿ ಯು.ಎಲ್.ಬಿ ,

 ಪಾವಗಡ ಯು.ಎಲ್.ಬಿ

ತಿಪಟೂರು ಯು.ಎಲ್.ಬಿ ,

 ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ತುರುವೇಕೆರೆ ಯು.ಎಲ್.ಬಿ