ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಪಾಟೀಲ್ ಯಲಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ

DC Office Tumkur

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]tumkur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : District Collector&Magistrate
ದೂರವಾಣಿ : 08162272480