ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ. ಪಾಟೀಲ್ ಯಲಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ

DC Tumakuru(Y S Patil)

DC Office Mini Vidhan Soudha, Tumakuru.

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]tumkur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : Deputy Commissioner
ದೂರವಾಣಿ : 0816-2272480