ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ . ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ

SP

ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ, ಬಿ ಎಚ್ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ ತುಮಕೂರು

ಇಮೇಲ್ : sptkr[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ
ದೂರವಾಣಿ : 08162272451