ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ರಾಕೇಶ್  ಐಎಎಸ್  ಡಿ ಸಿ

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ತುಮಕೂರು

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]tumkur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 08162272480