ಮುಚ್ಚಿ

ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿ

ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರ ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾನಸಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ)

24/01/2019 29/01/2019 ನೋಟ (243 KB)