ಮುಚ್ಚಿ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಲಂ 4(1)(B) ರ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಲಂ 4(1)(B) ರ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005 ರ ಕಲಂ 4(1)(B) ರ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕಟಣೆ 20/04/2022 ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಿಪಟೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ತಿಪಟೂರು ನೋಟ (8 MB)