ಮುಚ್ಚಿ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು, ಕೆಂಪನದೊಡ್ಡೇರಿ, ಚನ್ನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವುಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು, ಓಬಳಾಪುರ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ 19(1) ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು, ಕೆಂಪನದೊಡ್ಡೇರಿ, ಚನ್ನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವುಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು, ಓಬಳಾಪುರ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ 19(1) ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು, ಕೆಂಪನದೊಡ್ಡೇರಿ, ಚನ್ನಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವುಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಗಲ್ಲು, ಓಬಳಾಪುರ, ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಲಂ 19(1) ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು 06/12/2021 ನೋಟ (4 MB)