ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಛೇರಿ / ಮೊಬೈಲ್ ನಿವಾಸ ಪಿಎಸ್ / ಪಿಎ

ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು (ರಾಜ್ಯಸಭೆ)ನಂ. 1, ಎಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -52

9483520020/

080-22340334

ರೋಹಿಣಿ

94483-65680

ಶ್ರೀ.ಮುದ್ದಹನುಮೇ ಗೌಡ
ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ತುಮಕೂರು
ಸಂಖ್ಯೆ:06,ಹಂಸ, 50 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ವಿ.ಲೇಔಟ್, ಭೂಪಸಂದ್ರ, ಸಂಜಯನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು.

9448455475

080-23514302

94480-08188

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿ ಎನ್
ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿ -86, 5 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -52

9448365877

08194-235001

235002

96201-39796

ವೀರೇಂದ್ರ

ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಕೆ ಸುರೇಶ್.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ. ಸಂಖ್ಯೆ : 150/ಎ ಕೆಂಕೆರೆ ,10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ ವಿಸ್ತರಣೆ,ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

080-23617000

  9845029142