ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಛೇರಿ / ಮೊಬೈಲ್ ನಿವಾಸ

ಶ್ರೀ. ಜಗ್ಗೇಶ್
ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಸಂಖ್ಯೆ.106/58, 10 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 12 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು -03

94481-66499

080-23468971

ಶ್ರೀ. ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್
ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಶಿವ ದೀಪ್ತಿ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರ , ತುಮಕೂರು - 572102

94480-82844

2272844
2257640 - F

ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಎಸ್/ಓ ಹ್.ಮ್.ಗಂಗಾಧಾರಯ್ಯ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಾಗರ

ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

9448994424

2206457

2206453

2201073

080-23610647

ಶ್ರೀ.ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಸಂಖ್ಯೆ:6/1, 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಂಎಸ್ಆರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -54

ಎಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ, ಅರಿಕುಂಟೆ ಪಂಚಾಯತ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

22359004 F
98451-76523
94480-59905

23514295

ಶ್ರೀ.ವಿ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ

ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

ಸಂಖ್ಯೆ :1093, 19 ನೇ ಅಡ್ಡ, ,3ರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ,,

ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

9448464914

080-23493439

080-23192609

ಎಂ.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ

ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು,ತುರುವೆಕೆರೆ

98440-03195

94484-03195

98440-27347

08139-287347

08139-287547

08139-287677

08137-287799

ಶ್ರೀ.ಚೌಡಾರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ

ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ತೂಪಲ್ಲಿ

ತಿಮ್ಮಸ್ಮಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್,

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

9448463569