ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಕಛೇರಿ / ಮೊಬೈಲ್ ನಿವಾಸ

ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ರಫೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್
ಶಾಸಕರು, ತುಮಕೂರು ನಗರ

1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ, ಜಯನಗರ ಪೂರ್ವ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು.

ಫೋ: 08162272665
    98804-83157

 

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ
ಶಾಸಕರು, ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಎಸ್/ಓ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹುತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಫೋ: 08162278457
       98440-11338

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ವಾಸು)
ಶಾಸಕರು, ಗುಬ್ಬಿ
ಎಸ್/ಒ ಎಸ್.ಸಿ.ರಾಮೇಗೌಡ ಸರ್ವೆಗಾರನಪಾಳ್ಯ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಫೋ: 08131222364
      94480-81854

2281854
2283414

ಶ್ರೀ. ಡಿ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ
ಶಾಸಕರು, ಕುಣಿಗಲ್
ಎಂಐಜಿ 20, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕುಣಿಗಲ್.

94480-54694

08132-291238

08132-290263

08132-222888

080-26796353

ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಶಾಸಕರು, ತುರುವೇಕೆರೆ
ಎಸ್/ಒ ಮುತ್ಸಂದ್ರ, ಮಾಯಾಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ,ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

9448312081

080-23130510

ಶ್ರೀ.ಶಡಕ್ಷರಿ
ಶಾಸಕರು, ತಿಪಟೂರು
ತಿಪಟೂರು

 

98440-14111

08134-250297

08134-251297

08134-252891

ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು
ಶಾಸಕರು, ಸಿ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ.
ಎಸ್/ಒ ಎನ್. ಬಸವಯ್ಯ, ಪೇಟೆ ಬೀದಿ, ಸಿ.ಎನ್.ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ.

9900030003

08133-267530

ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ,
ಶಾಸಕರು, ಸಿರಾ
ಎಸ್/ಒ ಲೇಟ್ ಬೋರಯ್ಯ, ಬಾಲೆನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಸಿರಾ.

94483-65664

080-23412101
080-23413743

ಡಾ.ಪಿ.ಆರ್.ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್
ಶಾಸಕರು, ಕೊರಟಗೆರೆ

1 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 6 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಟಿಪಿಎಸ್ಆರ್ ಕಟ್ಟಡ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಹನುಮಂತಪುರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ತುಮಕೂರು.

94483-84958

 

ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎಂ.ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ
ಶಾಸಕರು, ಪಾವಗಡ
ಕೊಂಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ನಿಡಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು

99451-37602

94485-07137

94483-71040

08136-244031

08136-240577

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ,
ಶಾಸಕರು, ಮಧುಗಿರಿ
  ರಾಜತದ್ರಿ,ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ,ತುಮಕೂರು.

9448365664

9880213221

080-22254661

080-23412101

08023413743