ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಐಎಎಸ್

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.,ಡಿಪಿಎಆರ್(ಎಆರ್),ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 106-107,1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಎo.ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಫೋ : 9448091606 / 080-22353985(ಮೊಬೈಲ್/ಕಚೇರಿ)

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್-22352769